Identificatie

Commerciele naam: Citymap XL
Juridische naam: Jazura BVBA
Slachthuislaan 38, 1000 Brussel, Belgie
Ondernemingsnummer: BE0863.606.143
RPR Brussel
Email: info@citymapxl.com

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshops van JAZURA BVBA. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. JAZURA BVBA behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.
Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen dit op een correcte manier te doen, toch een fout bevinden op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode - indien deze vermeld is. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JAZURA BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JAZURA BVBA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) JAZURA BVBA kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien JAZURA BVBA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) JAZURA BVBA zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van JAZURA BVBA waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij JAZURA BVBA deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

6) Indien JAZURA BVBA zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door JAZURA BVBA gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan JAZURA BVBA in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendkosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Eventuele kosten zullen altijd duidelijk vermeld staan op de orderbevestingen en factuur.

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. JAZURA BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Daarna zal de transporteur proberen om nog 2 maal af te leveren. Indien het pakket bij de 3e poging niet kan afgeleverd worden, dan wordt het naar ons retour gestuurd. Via de schriftelijke kennisgeving is het ook mogelijk om telefonisch of via hun website een nieuwe afspraak vast te leggen.

Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer uw bestelling de eerste keer gratis verzonden was!

De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient JAZURA BVBA de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

JAZURA BVBA als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om -zonder opgave van reden- de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via email) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn. Maatwerk valt buiten dit recht. Zaken waarin afbeeldingen of teksten zijn verwerkt die werden aangeleverd door de klant, worden beschouwd als maatwerk.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van dertig dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door JAZURA BVBA, dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan JAZURA BVBA of de leverancier van het artikel.

Vereiste resolutie

De klant moet er rekening mee houden dat digitale beelden die worden geprint op fotografisch papier of karton of andere materialen een minimale pixel-resolutie moeten hebben. Op de website staat zo duidelijk mogelijk vermeld aan welke voorwaarden de digitale beelden moeten voldoen. JAZURA BVBA is echter niet verantwoordelijk, als een beeld dat de minimale resolutie niet heeft toch kan worden opgeladen. JAZURA BVBA is ook niet verantwoordelijk wanneer niet wordt gewezen op een te lage resolutie. De klant aanvaardt dat de vermelde kosten zullen worden aangerekend voor elke bestelling van een print van een beeld, zelfs als de resolutie van het opgegeven beeld onvoldoende is of onvoldoende kwaliteit bezit om een scherp, duidelijk en/of kleurecht beeld te produceren.

Betaling

Betalen op de websites van JAZURA BVBA gebeurt via MultiSafepay, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met uw kredietkaart (Mastercard of Visa), met Bancontact of met een reeks van andere betaalmiddelen.

MultiSafepay is beveiligd door verschillende firewall systemen en het SSL 128 bits protocol. Hierdoor wordt - op het ogenblik van uw betaling met bankkaart - automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambeld om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen.

De uitwisseling van gevoelige informatie - zoals het nummer van uw kredietkaart - gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van MultiSafepay. JAZURA BVBA of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Op het ogenblik van het doorgeven van uw kredietkaartnummer bevindt u zich niet meer op onze servers, maar wel op de beveiligde servers van MultiSafepay.

Eigendomsrecht

JAZURA BVBA blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Vrijwaring voor aangeleverde inhoud

JAZURA BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde afbeeldingen en teksten. Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, bevestigt de klant te beschikken over alle benodigde rechten.

De klant mag geen gebruik maken van de service om materiaal te plaatsen of te verkrijgen, dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot:
- Elk materiaal dat ingaat tegen de openbare orde en goede zeden (bijv. obsceen, bedreigend, pornografisch of aanstootgevend materiaal).
- Elk materiaal dat het recht op privacy, het recht op openbaarheid, intellectueel eigendom of gelijkaardige rechten kan schenden, tengevolge van het gebrek aan toestemming van de eigenaar van deze rechten.

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van JAZURA BVBA en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd.

Privacy
JAZURA is zich ervan bewust dat de privacy van zijn klanten en de bescherming van hun persoonsgegevens belangrijk zijn. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.
Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten m.b.t. die persoonsgegevens.
U kan onze Privacy en Cookie Policy hier vinden, waar we aangeven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe uw gegevens worden gebruikt nadat u onze website heeft gebruikt en om u te verzekeren dat correct wordt omgegaan met uw gegevens.